วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2551

การเขียนรายงาน

การเขียนรายงาน

ความหมายของการเขียนรายงาน รายงาน (Report) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 953) ให้ความหมายของคำว่า “รายงาน” ว่าเป็นคำนาม หมายถึง เรื่องราวที่ไปศึกษาค้นคว้าแล้วนำมาเสนอที่ประชุม ครูอาจารย์หรือผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังมีผู้ให้คำจำกัดความของคำว่า “รายงาน”

ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า การเขียนรายงาน หมายถึง การนำเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ ตามระเบียบแบบแผน โดยมีการอ้างอิงหลักฐานที่ชัดเจน ซึ่งอาจทำเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะก็ได้ ทั้งนี้ การเขียนรายงานมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เนื้อหาและระยะเวลาในการจัดทำหรือศึกษาค้นคว้า
ประโยชน์ของรายงาน
1. ทำให้ทราบผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2. ใช้วิธีการหนึ่งในการประเมินผลงานและประเมินค่าของการปฏิบัติงาน
3. ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงและเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์วิจัยต่อไป
4. ใช้เป็นหลักในการกำหนดโครงการหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
5. ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานและให้ความรู้ความเข้าใจ แก่คนทั่วไป

ประเภทของรายงาน
รายงานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. รายงานทางวิชาการ เช่น รายงานของนักศึกษาหรือสถาบันทางวิชาการ ฯลฯ
2. รายงานทางธุรกิจ เช่น รายงานการสำรวจตลาด รายงานประจำปี รายงานวิเคราะห์ ฯลฯ
3. รายงานทั่วไป เช่น รายงานการปฏิบัติงาน รายงานเหตุการณ์ รายงานผลการสอบสวน รายงานประชุม ฯลฯ
นอกจากนี้อาจแยกรายงานเป็นประเภทต่าง ๆ ได้อีกหลายประเภทตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอรายงานนั้น ได้แก่ รายงานที่เป็นทางการ และรายงานที่ไม่เป็นทางการ รายงานการศึกษา การดูงาน การฝึกอบรม การค้นคว้า เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: